การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจําปี 2564 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
การส่งคำถามของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท ("SPRIME")
ข้อมูลการดำเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME) เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหน่วยแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564
The 2021 Annual General Meeting of Unitholders Download
Determination of the 2021 Annual General Meeting of Trust Unitholders of S Prime Growth Leasehold Real Estate Investment Trust ("SPRIME") during the Coronavirus Disease 2019 Outbreak (COVID-19)
Information of the Operationg Result of S Prime Growth Leasehold Real Estate Investment Trust for the Trust Unitholders in replacement of the Cancelled 2021 Annual General Meeting