อัตราการเช่าพื้นที่

รายได้ของทรัพย์สิน

ค่าเช่าและค่าบริการเฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร/เดือน)

กำไรจากการดำเนินงานของทรัพย์สิน

Remark

/1 อัตรากำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2563 ลดลง เนื่องจากกองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการบำรุงรักษาสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน