รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 90,337,100 20.22
2 สำนักงานประกันสังคม 41,742,900 9.34
3 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 30,106,500 6.74
4 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 21,763,300 4.87
5 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 18,361,000 4.11
6 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 16,335,300 3.66
7 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 14,641,600 3.28
8 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,641,300 3.28
9 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 14,443,100 3.23
10 มหาวิทยาลัยมหิดล 13,170,000 2.95