บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจบริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ”) เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่สอดคล้องกับกฎหมายและสัญญาการก่อตั้งทรัสต์ ข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ นักลงทุน รวมถึงสาธารณชน

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ