เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ปี 2563 ถือเป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่งของเศรษฐกิจไทย ที่ต้องเผชิญ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างยิ่ง ต่อธุรกิจ ตลอดจนการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคม สำหรับธุรกิจอาคาร สำนักงานเป็นหนึ่งในธุรกิจที่จำเป็นต้องมีการปรับตัว ทั้งในเรื่องธุรกิจและ การบริหารจัดการอาคาร บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (“SPRIME”) ได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในการปรับแผนการทำงานต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนศึกษาโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จากวิกฤต COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจบางกลุ่มเป็นอย่างมาก เช่น ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบิน เป็นต้น โดยผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 6% ของพื้นที่เช่าสุทธิในส่วนที่กองทรัสต์เข้าลงทุน และบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ส่วนลดเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เช่าโดยคิดเป็น เงินจำนวนรวม 8.85 ล้านบาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ผู้เช่าและเพื่อรักษาอัตราการเช่าในอาคาร อย่างไรก็ตาม เพื่อตอบสนอง กับวิถีชิวิตใหม่ (New Normal) บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการปรับปรุง ดูแลอาคาร อาทิ ติดตั้งระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ระบบลิฟต์ไร้การสัมผัส การติดตั้งเครื่องดูแลคุณภาพอากาศในอาคาร (UVG) ตลอดจนการเพิ่ม มาตรการรักษาความสะอาดและการเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น เพื่อให้อาคารมีความสะอาด ปลอดภัย ทันสมัย และสร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้เช่าและผู้ใช้งานในอาคารถึงความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ภายใน อาคารซันทาวเวอร์ส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ศึกษาแนวโน้มและรูปแบบการใช้อาคารสำนักงาน ในอนาคต ซึ่งเชื่อว่ายังมีความต้องการใช้พื้นที่อาคารสำนักงาน แต่มี การปรับรูปแบบการใช้พื้นที่ให้มีความยืดหยุ่น อาทิ รูปแบบ Flexible workspace หรือ Co-working space ทั้งนี้ การทำงานในรูปแบบ Work from Home อันนำไปสู่การลดการใช้พื้นที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะ 1-2 ปี แต่อย่างไรก็ตาม อาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีระบบรักษา ความปลอดภัย และระบบอาคารที่ทันสมัย จะได้เปรียบและมีโอกาสที่จะ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 กองทรัสต์มีรายได้รวมทั้งสิ้น 518.91 ล้านบาท และมีรายได้จากการลงทุน สุทธิเท่ากับ 273.70 ล้านบาท และอัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ ร้อยละ 52.7 ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะที่ไม่ปรกติและมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง

สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการ กองทรัสต์ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (“SPRIME”) ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ กองทรัสต์และทรัพย์สินที่ลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้กรอบของ บรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคง และยั่งยืนให้กับท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ตลอดไป


(นายนริศ เชยกลิ่น)
ประธานกรรมการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้กรอบของบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน สมดุล ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม